• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
dataDziś jest: Niedziela 26 maja 2024,
imieniny: Filipa i Pauliny

« strona główna

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Starosta Choszczeński informuje, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane jest w punktach na terenie Powiatu Choszczeńskiego.

W związku z powyższym nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana po wcześniejszym zapisaniu się osoby uprawnionej w jeden z poniższych sposobów:

- zadzwonić pod numer telefonu: 95 748 89 53 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30

- albo przesłać zgłoszenie (załącznik_1[...].pdf) na adres e-mail: npp@powiatchoszczno.pl

- albo zarejestrować się samodzielnie poprzez elektroniczny moduł rejestracji utworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Przy rejestracji na poradę w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej należy podać inicjały imienia i nazwiska oraz numer telefonu. Następnie beneficjent NPP otrzyma dane kontaktowe do prawnika udzielającego porady.

W lokalach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Choszczeńskim obowiązują zasady ścisłego reżimu sanitarnego, tj. obowiązek noszenia maseczki, dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5m.

* * *

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji jest Starosta Choszczeński z siedzibą w Choszcznie przy ul. Nadbrzeżnej 2.

 

Starosta Choszczeński informuje, że na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej (w tym na nieodpłatną mediację) działających na terenie Powiatu Choszczeńskiego, tj.:

 • w budynku Starostwa Powiatowego w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno;
 • w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach przy, ul. Starogrodzkiej 12, 73-260 Pełczyce;
 • w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku przy, ul. Dworcowej 11, 73-240 Bierzwnik;
 • w budynku Centrum Informacji Turystycznej w Drawnie przy, ul. Jeziornej 2; 73 - 220 Drawno;
 • w budynku Urzędu Gminy Krzęcin przy, ul. Tylnej 7, 73-231 Krzęcin;
 • w budynku Urzędu Miejskiego w Reczu przy, ul. Ratuszowej 17, 73-210 Recz.

należy zarejestrować się w następujący sposób: 

REJESTRACJA

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 95 748 89 53 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30, ze wskazaniem, jakiej formy pomocy ma dotyczyć spotkanie (nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji). Uwaga! Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin.

 

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą umówić się na poradę w następujący sposób:

 1. telefonicznie pod numerem 95 748 89 53 ,
 2. listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Choszcznie, ul. Nadbrzeżna 2, 73 - 200 Choszczno,
 3. przez adres e-mail: npp@powiatchoszczno.pl
 4. osobiście lub przez osobę upoważnioną.


Nieodpłatna pomoc  prawna oraz mediacja przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i mediacji.


 

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacje


Kto może skorzystać:

Z nieodpłatnych porad prawnych i mediacji może skorzystać osoba uprawniona, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku. Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • nieodpłatną mediację, 
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
 • pomoc prawną osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku,
 • pomocą prawną związaną z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.


Wykaz miejsc, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna:

 

Punkt I -  budynek Starostwa Powiatowego w Choszcznie przy, ul. Bolesława Chrobrego 27 a , 73-200 Choszczno:

 • poniedziałek w godz. 13:00 – 17:00
 • wtorek w godz. 13:00 – 17:00
 • środa w godz. 13:00 – 17:00
 • czwartek w godz. 13:00 – 17:00
 • piątek w godz. 13:00 – 17:00

Punkt II - Punkt drugi został powierzony Adwokatom i Radcom Prawnym wyznaczonym przez Dziekanów Okręgowej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. Punkt został usytuowany w poszczególnych gminach: Pełczyce, Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Recz. Obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach, ul. Starogrodzka 12;

Poniedziałek – w godz. 12:00-16:00

 • Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku, ul. Dworcowa 11;

Wtorek – w godz.  08:00-12:00

 • Centrum Informacji Turystycznej w Drawnie, ul. Jeziorna 2;

Środa – w godz.  8:00-12:00   

 • budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7;

Czwartek – w godz.  08:00- 12:00

 • budynek Urzędu Miejskiego w Reczu, ul. Ratuszowa 17;

Piątek – w godz.  8:00-12:00

 

Na nieodpłatne porady prawne można zapisać się za pośrednictwem telefonu i adresu e-mail:

• tel. 95 748 89 53,

• e-mail: npp@powiatchoszczno.pl

 

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z elektronicznej rejestracji wizyt na nieodpłatne porady prawne poprzez moduł zapisów publicznych w systemie teleinformatycznym NPP-NPO stworzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Po kliknięciu w poniższą grafikę strona internetowa zostanie przekierowana do modułu zapisów dla Powiatu Choszczeńskiego:

 

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez magistra prawa powinna złożyć przed udzieleniem nieodpłatnej porady oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 (poniżej: oświadczenia do pobrania) do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, że przyjmuje do wiadomości, że nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez osobę, która: 

- ukończyła wyższe studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, 

- posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, 

- korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

- nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a nie przez adwokata, radcę prawnego albo doradcę podatkowego.

Wzór oświadczenia można pobrać poniżej w "oświadczenia do pobrania".   

 

Oświadczenia do pobrania:

- Zalacznik 1 - Oświadczenie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej .pdf

- Zalacznik 2 - Oświadczenie osoby uprawnionej .pdf

 

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej poradzie:

 • pod numerem telefonu: 95 748 89 53, lub
 • na adres e-mail: npp@powiatchoszczno.pl, lub
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Choszcznie, ul. Nadbrzeżna 2,  73-200 Choszczno.

 


 

Pomoc de minimis: 

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:

1) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz

2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

 

Art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej: 

"Art.  37.  [Obowiązki podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis]

1. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) (uchylony);

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

2a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3, oraz wzór formularza informacji, kierując się koniecznością zapewnienia zupełności i przejrzystości przedstawianych informacji.

3. Prezes Urzędu przedstawia Komisji, na jej wniosek, informacje o pomocy de minimis.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa przedstawia Komisji, na jej wniosek, informacje o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

5. Podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy.

5a. W przypadku pomocy publicznej przewidzianej w akcie normatywnym, o którym mowa w art. 6 ust. 2, zaświadczenia, oświadczenia lub informacje, o których mowa w ust. 1, 2 lub 5, beneficjent pomocy składa każdorazowo z deklaracją, zeznaniem rocznym lub innym dokumentem, z których wynika wartość pomocy.

5b. W przypadku pomocy de minimis przewidzianej w akcie normatywnym, o którym mowa w art. 6 ust. 2, gdy z deklaracji, zeznania rocznego lub innego dokumentu nie wynika wartość pomocy, zaświadczenia, oświadczenia lub informacje, o których mowa w ust. 1 lub 2, składa beneficjent pomocy wraz z informacją, o której mowa w art. 5 ust. 3ba.

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 5, oraz wzory formularzy informacji, biorąc pod uwagę przeznaczenie planowanej pomocy oraz konieczność zapewnienia nieprzekroczenia dopuszczalnej wielkości pomocy udzielonej w związku z realizacją danego przedsięwzięcia przez poszczególne podmioty ubiegające się o pomoc oraz uwzględniając wymagania z zakresu sprawozdawczości.

7. Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 5, pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi.

8. Obowiązku przedstawiania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 3 oraz w ust. 5, nie stosuje się, jeżeli informacje te przekazuje się podmiotowi udzielającemu pomocy na podstawie odrębnych ustaw".

 

Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, wspomniany podmiot przedstawia Staroście Choszczeńskiemu przed udzieleniem nieodpłatnej porady następujące informacje dotyczące:


1) wnioskodawcy:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,

c) identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę,

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

e) formę prawną,

f) wielkość,

g) klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489),

h) datę utworzenia,

i) wskazanie powiązań z innymi przedsiębiorcami,

j) informacje o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału innego przedsiębiorcy lub połączenia z innym przedsiębiorcą, w tym przez przejęcie innego przedsiębiorcy;


2) sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości - w przypadku pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w:

a) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), jeżeli do ustalenia wartości pomocy de minimis konieczne jest ustalenie stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy,

b) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8);

3) prowadzonej działalności gospodarczej;

4) pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;

5) rekompensaty otrzymanej z tytułu wykonywania usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym w odniesieniu do tej samej usługi, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis.

 

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej poradzie:

 • pod numerem telefonu: 95 748 89 53, lub
 • na adres e-mail: npp@powiatchoszczno.pl, lub
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Choszcznie, ul. Nadbrzeżna 2,  73-200 Choszczno.


Starosta Choszczeński

 /-/ mgr Wioletta Kaszak

źródło:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Maj 2024 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Galeria fotografii nasz kanał TV Zamówienia, przetargi, zapytania ofertowe Narodowy Spis Powszechny Noc Poetów Ukraina Czyste Powietrze
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia