• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
dataDziś jest: Poniedziałek 24 stycznia 2022,
imieniny: Felicji i Tymoteusza

« strona główna

Gospodarka odpadami

 


 

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

źródło: http://bip.recz.pl/strony/menu/deklaracje.dhtml

 


 

 

Pobierz:

 


Informujemy, że z dniem 29 września 2021 roku wchodzi w życie, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 września 2021 roku – SZ.RZT.70.120.2021.AB Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 


 

Dodatkowe informacje: https://recz.pl/aktualnosci/CEEB

 


 

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej
od 1 lipca 2021 roku

na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.)

Burmistrz Miasta Recza zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Reczu nr XXX/156/21 z dnia 26 maja 2021r  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki  tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności na terenie Gminy Recz - zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym
(Dz.Urz. Woj. Zach. z 2021r, poz. 2338)

Czytaj więcej: https://recz.pl/aktualnosci/zmiana_wysokosci_stawki_go

 


KOMUNIKAT

Burmistrz Recza  informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. rozpoczęte zostaną kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych.

Pracownicy firmy odbierającej odpady na terenie Gminy Recz sprawdzać będą zawartość pojemników na odpady zmieszane, jak również pojemników i worków do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przypominamy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obecnie obowiązkowa.

W przypadku stwierdzenia przez pracowników firmy odbierającej odpady nieprawidłowości w tym zakresie odpady nie będą odbierane. Pojemnik/worek oznaczony zostanie naklejką, koloru żółtego zawierającą komunikat o konieczność ponownego posortowania odpadów. Prawidłowo posegregowane odpady zostaną odebrane przez firmę wywozową podczas kolejnego odbioru, który odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

Uchwała: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/GetActPdf

 


 

OGŁOSZENIE

o zbiórce odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informuję, że na terenie Gminy Recz w systemie objazdowym zbierane będą przez Firmę ATF odpady wielkogabarytowe tj. meble, duże elementy dekoracyjne mieszkań, dywany wykładziny, poduszki, miski, donice, wózki dziecięce, rowery, zabawki dużych rozmiarów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony od samochodów osobowych max 4 sztuki z nieruchomości.

Nie będą odbierane odpady niebezpieczne tj. papa, eternit.

TERMINY ZBIÓREK:

 • 20.10.2021 r. (środa)

Recz ulice: Al. Wolności, Choszczeńska, Chyża, Cicha, Czarnieckiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Lubanowska, Murarska, Owocowa, Podgórna, Promenada, Ratuszowa Reja, Różana, Rubinowa, Rybacka, Rynek, Sienkiewicza, Słowackiego, Stargardzka, Staromiejska, Stawowa, Środkowa, Tylna, Wolności, Wysoka, Zielna, Złota.

 • 25.10.2021 r. (poniedziałek)

Recz ulice: Kolejowa, Polna, Słoneczna, Srebrna,

Rybaki, Sicko, Słutowo, Sokoliniec, Suliborek, Sulibórz, Szumin, Trzebin, Trzebień, Wielgoszcz.

 • 27.10.2021 r. (środa)

Grabowiec, Jarostowo, Kraśnik, Lestnica, Lubieniów, Nętkowo, Pamięcin, Pomień, Rajsko, Rybnica, Witosław, Żeliszewo.

 

             Wobec powyższego proszę o wystawianie odpadów wielkogabarytowych na granicy nieruchomość a w przypadku zabudowy wielorodzinnej w miejscach ustawienia pojemników selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, szkła i makulatury najpóźniej do dnia zbiórki, do godz. 6.00.

              Jednocześnie zwracam się z prośbą o niewystawanie odpadów wielkogabarytowych po ww. terminie.

/-/ Burmistrz Recza


 

 

 


 

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązującej od 1 kwietnia 2020 roku

na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.)

Burmistrz Miasta Recza zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Reczu nr XIX/89/20 z dnia 03 marca 2020r  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki  tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności na terenie Gminy Recz - zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym (Dz.Urz. Woj. Zach. z 2020r, poz. 1206)

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Recz
obowiązują od 1 kwietnia 2020r. i wynoszą

1. Nieruchomości zamieszkałe:

1) 27,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny,;

2) 55,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;

3) zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,50 zł. za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość *

* W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na odpady biodegradowalne

2. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

a) pojemnik o pojemności 120 l – 5,91 zł
b) pojemnik o pojemności 240 l – 11,82 zł
c) pojemnik o pojemności 1100 l – 54,18 zł
d) worek o pojemności 120 l – 16,93 zł

Za brak selektywnej zbiórki odpadów nakładana będzie podwyższona stawka opłaty w wysokości czterokrotnej stawki określonej w ust 2.

WAŻNE: Zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania  odpadów komunalnych obejmującego: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, ponieważ, każdy właściciel nieruchomości, którego zmiana będzie dotyczyć, otrzyma zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji:
1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób  zamieszkujących daną nieruchomość,
2) w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i liczby pojemników

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec, których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów lub chcą skorzystać z częściowego zwolnienia  z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.

Właściciel  nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności, tj. do 15-go dnia miesiąca za dany miesiąc na numer indywidualnego konta bankowego lub w kasie Urzędu Miejskiego w Reczu.

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,   w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy w Reczu.

 


 

SEGREGOWANIE TO NIE WYRZUCANIE!

PAPIER, SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE TO NIE ŚMIECI - TO WARTOŚCIOWE SUROWCE!

MOGĄ SIĘ JESZCZE PRZYDAĆ…

Do pobrania:

 


 

Indywidualne numery rachunków bankowych dotyczących wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6r. ust. 1ab (Dz. U. z 2019r., poz. 2020 ze zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym  dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi utworzone zostały nowe numery kont. Indywidualne numery rachunków bankowych dotyczących wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną przesłane w odrębnych zawiadomieniach.  

W momencie otrzymania informacji o nowym indywidualnym numerze rachunku bankowego proszę o dokonywanie wpłat wyłącznie na ten rachunek.

Przypominamy o konieczności zmiany numerów rachunków w zleceniach stałych, założonych na kontach bankowych.

 

Burmistrz Recza

/-/ Wiesław Łoński

 


 

Analiza  Burmistrza dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Recz w roku 2018.

 analiza gospodarki odpadami komunalnymi

 


 

Jak segregować - zapoznaj się z naszą podręczną ściągą (odnośnik poniżej)
i zobacz, jakie to proste:

 segregacja.pdf

 


 

ARCHIWUM

Dane teleadresowe:

Związek Gmin Dolnej Odry 

ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna

Tel/fax 91 461 50 88

726 602 908; 609 602 908

 http://zgdo.eu/ , e-mail: biuro@zgdo.eu


Związek Gmin Dolnej Odry w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami dostarczy niezbędne pojemniki i worki na odpady komunalne!!!


Związek Gmin Dolnej Odry informuje że minął termin  złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Apelujemy o niezwłoczne złożenie deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Zgodnie z art. 6 m. 1. Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Instrukcja jak wypełnić druk przelewu (pdf)

Informacja jak segregować odpady

 


1 lipca 2013 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której celem jest podniesienie poziomu odzysku i recyklingu surowców, jak również materii organicznej pochodzącej z bioodpadów. Wprowadzenie tej ustawy jest konsekwencją konieczności dostosowania przepisów krajowych do dyrektyw unijnych. Gminy zostały zobligowane do wprowadzenia ustawy w życie na warunkach przewidzianych przez ustawę uchwaloną przez obecny Parlament w lipcu 2011r. To właśnie gminy mają do spełnienia trudne i ważne zadania związane z organizacją systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W celu wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie podczas obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Reczu zostały podjęte uchwały:

1) UCHWAŁA Nr XXVII/157/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry

2) UCHWAŁA Nr XXVII/158/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

3) UCHWAŁA Nr XXVII/159/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

4) UCHWAŁA Nr XXVII/160/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5) UCHWAŁA Nr XXVII/161/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6) UCHWAŁA Nr XXVII/162/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

7) UCHWAŁA NR XLV/255/14 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz.

 

 Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku.


Co należy określić w deklaracji ?

Składający deklarację określa sposób prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych mając do wyboru dwie opcje: zbiórkę odpadów w sposób selektywny lub nieselektywny (zmieszany), a także oświadcza czy zagospodaruje odpady zielone na terenie nieruchomości poprzez ich kompostowanie. Opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki. Segregacja wiążę się z opłatą 9 zł a zbiórka w sposób nieselektywny kosztowała będzie nas 15 zł od jednej zamieszkałej osoby. Płatności dokonywać należy do 15 dnia każdego miesiąca, pierwszą opłatę należy uiścić do 15 lipca 2013r. za okres od 1 lipca do 31 lipca 2013r.

 

WZÓR DEKLARACJI DO POBRANIA

(aby pobrać deklarację w formacie doc lub pdf należy kliknąć na ikonę poniżej - doc; pdf )

 

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwach domowych w których zamieszkuje więcej niż 5 osób

 

Załączniki do deklaracji:

  Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Formularz  przeznaczony jest dla mieszkańców budynków wielolokalowych).

 

 

 

Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Formularz przeznaczony jest dla właścicieli lokali niezamieszkałych.)

 

Deklaracje można pobrać także w Urzędzie Miejskim w Reczu, przy ul. Ratuszowej 17 w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 1.

Wszelkie informacje oraz pomoc w wypełnieniu deklaracji można uzyskać w pok. nr 15 - nr tel. 957654461 wewn. 127

 

Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu, przy ul. Ratuszowej 17 w terminie:

 • do 30 kwietnia 2013 r. - pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
 • 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

Deklarację można składać:

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 1 w Urzędzie Miejskim w Reczu,
 • drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz,

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Recz można kierować na adres: inwestycje@recz.pl Informacje będą również udzielane pod numerem telefonu 957654461 w. 127.

Jak wypełnić deklarację ? - Instrukcja (pdf)


Więcej informacji na stronie: http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Link do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości.


Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Styczeń 2022 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Galeria fotografii nasz kanał TV Zamówienia, przetargi, zapytania ofertowe Narodowy Spis Powszechny Noc Poetów
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia