• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
dataDziś jest: Niedziela 26 maja 2024,
imieniny: Filipa i Pauliny

« strona główna

data Nabór kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie

data 14-06-2011 • Aktualności

Na podstawie art. 160  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r., Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)  ogłaszam  nabór kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie.

Podaję do wiadomości mieszkańcom Gminy Recz, że Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie ustalił liczbę 4 ławników w tym:

 • ·         ławnicy dla spraw rodzinnych – 2 ławników;

 • ·         ławnicy dla spraw pracy – 2 ławników;

wybieranych przez Radę Miejską w Reczu w głosowaniu tajnym  na kadencję 2012 – 2015.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy (Rady Miejskiej w Reczu), na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka co najmniej od roku.

Zgodnie z art. 158  ww. ustawy ławnikiem może być wybrany ten kto:

 1.   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2.  jest nieskazitelnego charakteru,

 3. ukończył 30 lat,

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 5. nie przekroczył 70 lat,

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

oraz art. 159 ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgodnie z  art. 162 § 1 ww. ustawy: „ kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji (tj. do dnia 30 czerwca 2011 r.)

            § 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia

dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

            § 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

            § 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

            § 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

            § 6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.

            § 7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

            § 8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

            § 9. Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na

zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

            § 10. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa w § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w § 2–5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały. ”

 

            Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Reczu (pokój nr 1) lub na stronie internetowej www.bip.recz.pl(w zakładce dokumenty, wnioski) oraz na stronie www.recz.pl.  

 

     Zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Reczu (pokój nr 1) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

Załączniki do pobrania:

Burmistrz Recza

                                                                                             Józef Romanowski

 

                                                                                        Recz, dn. 14 czerwca 2011 r.

Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Maj 2024 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Galeria fotografii nasz kanał TV Zamówienia, przetargi, zapytania ofertowe Narodowy Spis Powszechny Noc Poetów Ukraina Czyste Powietrze
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia