• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Niedziela 26 maja 2024,
imieniny: Filipa i Pauliny

« strona główna

data Ogłoszenie - I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - zabudowana dz. nr 667/6 Recz

data 06-05-2024 • Aktualności

BURMISTRZ RECZA

         

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 r. poz. 2213).

 

         OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0008 m. Recz.

 

 Przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału do 1/2 prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę położoną w obrębie 0008 m. Recz przy ul. Trzebiń 2A, o nr ew. działki 667/6, o powierzchni 0,1277 ha, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako Br-RVI – tereny rolne zabudowane, zabudowanej 2 budynkami mieszkalnymi w zabudowie bliźniaczej o pow. zabudowy 41 m² każdy oraz trzema budynkami niemieszkalnymi o pow. zabudowy 21 m², 38 m² i 17 m².W ramach udziału kupujący nabywa budynek mieszkalny oznaczony nr 2A składający się z 3 pokoi, kuchni, korytarza i pom. wc oraz udział w każdym budynku niemieszkalnym. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr Nr SZ1C/00020165/7.

Przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków za gospodarowania przestrzennego gminy Recz oznaczona jest symbolem MU, MJ, MJR – tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu. Ponadto ww. działka znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu D (Choszczno-Drawno) Lasy Puszczy nad Drawą.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 67 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)

 

Wadium wynosi –  7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100),

 

Minimalne postąpienie nie mniej jak 1% – 670,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100).

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06 czerwca 2024 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17.

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 03 czerwca 2024 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z nieruchomością poprzez oględziny. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.

 

 

WARUNKI PRZETARGU

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

-dowodu wpłaconego wadium,

-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika.

- Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza lub pracownika urzędu,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem nr konta do zwrotu wadium (przykładowy wzór w załączeniu)

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2278) może nastąpić, po przedłożeniu zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości wydanego na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

 

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, kartoteki budynków oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

 

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w przeciągu 3 dni. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba, ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu (zgodnie z art.38 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy).

 

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji oraz ustalenia terminu oględzin lokalu należy kontaktować się z podinspektorem ds. gospodarki mieniem komunalnym w Urzędzie Miejskim w Reczu – pokój nr 19, tel. 957654461, email: nieruchomosci@recz.pl.  

 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie, zamieszczenie na stronie www.recz.pl oraz w bip

Do pobrania:

https://bip.recz.pl/strony/9797.dhtml

 

 

Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Maj 2024 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Galeria fotografii nasz kanał TV Zamówienia, przetargi, zapytania ofertowe Narodowy Spis Powszechny Noc Poetów Ukraina Czyste Powietrze
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia