• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Sobota 09 grudnia 2023,
imieniny: Wiesławy i Leokadii

« strona główna

data Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony - dz. nr 100,84 Recz ul. Reja

data 14-11-2023 • Aktualności

BURMISTRZ RECZA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 r. poz. 2213).

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0008, m. Recz.

 

 Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę położoną w obrębie 0008 m. Recz, o numerze ewidencyjnym 100/84, o powierzchni 0,0786 ha, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako RVI, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1C/00004006/7.

Przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz oznaczona jest jako – tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, zabudowa zagrodowa; wydana została decyzja o warunkach zabudowy z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Ponadto ww. działka znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Działka bezpośrednio przylega do drogi publicznej. Media w działce sąsiedniej – ul. Reja. Bezpośrednio przez działkę przebiega kabel telekomunikacyjny.

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 42 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100) i jest to cena netto.

Wadium wynosi –  5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),

Minimalne postąpienie nie mniej jak 1% – 420,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia złotych 00/100).

 

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23 %.

 

Osiągnięta w przetargu cena pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium winna być uiszczona nie później niż na trzy dni przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17.

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 11 grudnia 2023 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z nieruchomością poprzez oględziny w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.

 

 

 

 

WARUNKI PRZETARGU

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

-dowodu wpłaconego wadium,

-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika.

- Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza lub pracownika urzędu,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (przykładowy wzór w załączeniu)

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2278) może nastąpić, po przedłożeniu zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości wydanego na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca oświadczy w umowie sprzedaży, że nie będzie występować z roszczeniami wobec Gminy Recz z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni zbywanej nieruchomości, jeżeli po podpisaniu umowy sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż wynika to z ww. dokumentów.

 

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w przeciągu 3 dni. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba, ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu (zgodnie z art.38 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy).

I przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 12 października 2023 r

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Reczu - podinspektor ds. Gospodarki Mieniem Komunalnym - tel. 957654461, email: nieruchomosci@recz.pl.

 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie oraz zamieszczenie na stronie bip.recz.pl

BIP: https://bip.recz.pl/strony/zmiany/9733.dhtml

Oświadczenie: https://bip.recz.pl/oswiadczenie

 

Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Grudzień 2023 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Galeria fotografii nasz kanał TV Zamówienia, przetargi, zapytania ofertowe Narodowy Spis Powszechny Noc Poetów Ukraina Czyste Powietrze
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia