• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Sobota 20 lipca 2024,
imieniny: Czesława i Hieronima

« strona główna

data Ogłoszenie - IV przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny nr 4 Recz ul. Ratuszowa 21

data 14-11-2023 • Aktualności

BURMISTRZ RECZA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 r. poz. 2213).

OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0008, m. Recz.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej  lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 55,05 m² znajdujący się na I piętrze budynku wielorodzinnego nr 21, położonego przy ul. Ratuszowej w Reczu, wraz z udziałem do 305/1000 części w częściach wspólnych nieruchomości stanowiącej działkę nr 209/3 o pow. 344 m² a także z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni użytkowej 15,82 m². Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr Nr SZ1C/00022238/4. Budynek jest w dostatecznym stanie technicznym. Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki – pomieszczenia przejściowe, wymagające remontu. Wyposażony został w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową, ogrzewanie centralne na opał stały. Działka nr 209/3 sklasyfikowana jako B – tereny mieszkaniowe, brak aktualnego MPZP oznaczenie w studium jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy  złotych 00/100)

 

Wadium wynosi –  10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),

 

Minimalne postąpienie nie mniej jak 1% – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17.

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 11 grudnia 2023 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z nieruchomością poprzez oględziny. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.

 

WARUNKI PRZETARGU

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

-dowodu wpłaconego wadium,

-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

- pisemnego oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem nr konta, na które zostanie zwrócone wadium,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika.

Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza lub pracownika urzędu.

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2278) może nastąpić, po przedłożeniu zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości wydanego na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

 

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, kartoteki budynków oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

 

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w przeciągu 3 dni. Cena działki podlega zapłacie nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba, ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu (zgodnie z art.38 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy).

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 15.06.2023 r. i z powodu braku wpłaty wadium stał się nieskuteczny. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 03.08.2023 r. i z powodu braku wpłaty wadium stał się nieskuteczny. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.10.2023 r. i z powodu braku wpłaty wadium stał się nieskuteczny.

 

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji oraz ustalenia terminu oględzin lokalu należy kontaktować się z podinspektorem ds. gospodarki mieniem komunalnym w Urzędzie Miejskim w Reczu – pokój nr 19, tel. 957654461, email: nieruchomosci@recz.pl.  

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie, zamieszczenie na stronie www.recz.pl oraz w bip a także w prasie internetowej monitorurzedowy.pl

BIP: https://bip.recz.pl/strony/zmiany/9731.dhtml

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Lipiec 2024 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Galeria fotografii nasz kanał TV Zamówienia, przetargi, zapytania ofertowe Narodowy Spis Powszechny Noc Poetów Ukraina Czyste Powietrze Projekty
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia