• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Wtorek 02 czerwca 2020,
imieniny: Erazma i Marianny

« strona główna

data Rozpoczęła się realizacja projektu pn. "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw"

data 06-02-2019 • Aktualności

W dniu 6 lutego 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Reczu Burmistrz Recza Wiesław Łoński podpisał ze Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza” reprezentowanym przez Ireneusza Kostkę i Piotra Bohdziewicza porozumienie partnerskie na rzecz realizacji projektu: „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”.

Projekt pt. „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowe.

 

Przedsięwzięcie będzie miało na celu aktywizację i wzmocnienie potencjału społeczności lokalnej, w szczególności tej zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Mocną stroną projektu jest fakt, że niniejszy projekt stanowi uzupełnienie działań inwestycyjnych przewidzianych w odrębnych konkursach związanych z rewitalizacją obszarów zdegradowanych województwa zachodniopomorskiego. Projekt ma na celu również realizacęa działań rewitalizacyjnych, poprzez przygotowanie i sfinansowanie 4-6 inicjatyw rewitalizacyjnych na terenie gminy Recz opiewających na kwotę 18 000 zł w okresie lipiec 2019 do czerwiec 2021.

 

Powyższy projekt jest  kontynuacją podjętych wspólnie działań w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

 

red. I. Rogan