• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Środa 17 sierpnia 2022,
imieniny: Jacka i Mirona

« strona główna

data Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Urzędzie Miejskim w Reczu

data 06-09-2011 • Aktualności

BURMISTRZ RECZA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym
w Urzędzie Miejskim w Reczu

 

1. MIEJSCE PRACY:

Urząd Miejski w Reczu ul. Ratuszowa 17

2. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) wykształcenie minimum średnie,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia,

f) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym , kodeks postępowania administracyjnego.

3. WYMAGANIA DODATKOWE:

a) uprawnienia , świadectwa kwalifikacji lub certyfikaty z zakresu budownictwa lub pokrewne,

b) znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy, w

szczególności ustaw: prawo budowlane ,prawo zamówień publicznych,, gospodarce

lokalowej i komunalnej ,ochronie praw lokatorów,

c) umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność,

d) znajomość obsługi komputera,

e) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

f) rzetelność ,terminowość, odpowiedzialność ,komunikatywność, odporność na stres,

g) prawo jazdy kategorii B.

4. ZAKRES WYKONYWANIA ZADAŃ:

a) administrowanie , gospodarowanie i zarządzanie zasobem lokalowym oraz

nieruchomościami budynkowymi,

b) prowadzenie spraw z zakresu przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych,

zastępczych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób

zwolnionych z zakładów karnych,

c) egzekucja w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej,

d) opracowywanie projektów zmian i stawek czynszu i opłat za lokale mieszkalne,

e) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz

projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

f) prowadzenie remontów ,konserwacji, napraw budynków i lokali mieszkalnych będących w

zasobach mieszkaniowych gminy.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

a) źyciorys (CV) ,

b) list motywacyjny wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

korzystaniu z pełni praw publicznych,

e) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigania z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe –( zaświadczenie o niekaralności z

Krajowego Rejestru Karnego należy dołączyć w dniu zatrudnienia),

f) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie , staż pracy,

kwalifikacje oraz innych dokumentów mających znaczenie przy rozpatrywaniu ofert.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i życiorys (CV) , powinny być

opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie

pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926 ze

zmianami) oraz ustawg) z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z

2008r. Nr 223,poz.1458 ze zmianami)’.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu pok. Nr

1 (biuro obsługi interesanta) lub przesłać listownie na adres: Urząd Miejski 73-210 Recz

ul. Ratuszowa 17 w terminie do 16 września 2011r. do godz. 1530 Dokumenty powinny

znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds.

Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Urzędzie Miejskim w Reczu”.

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę

kwalifikacyjną.

Inne informacje :

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej www.bip.recz.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w

Reczu ul. Ratuszowa 17.

PLIKI DO POBRANIA:

 

Recz, dnia 02 września 2011r.

Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Sierpień 2022 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Galeria fotografii nasz kanał TV Zamówienia, przetargi, zapytania ofertowe Narodowy Spis Powszechny Noc Poetów Ukraina
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia