• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
dataDziś jest: Czwartek 02 grudnia 2021,
imieniny: Pauliny i Balbiny

« strona główna

data Burmistrz Recza ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu ul. Ratuszowa 29

data 08-07-2011 • Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu

I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436), a mianowicie:

 1. Stanowisko dyrektora gimnazjum może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 • ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum;

 • ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania  oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

 • uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 • nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
   26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz za umyślne przestępstwo skarbowe;

 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz o ubezwłasnowolnienie;

 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4  ustawy  z dnia 17  grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn.zm.).

2. Stanowisko dyrektora publicznego gimnazjum może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje  do zajmowania stanowiska nauczyciela w  gimnazjum i spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt b-i.

3.  Stanowisko dyrektora w publicznym gimnazjum może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

4. Stanowisko dyrektora publicznego gimnazjum może zajmować osoba nie będąca  nauczycielem, która:

 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg  ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji  Szwajcarskiej;
 • ukończyła studia magisterskie;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż  pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną  zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
 • spełnia wymogi określone w pkt.  1 ppkt. 1 lit. b, e, g, i.

II.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju  Gimnazjum w Reczu;

 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku  osoby nie będącej nauczycielem;

 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;

 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia  studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne, postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  oraz  za umyślne przestępstwo skarbowe;

 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 . Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);

 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.);

 • oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

 • oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność  z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674  z późn. zm.) lub  w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)– w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby  nie będącej nauczycielem;

 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu  przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: "Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu" w terminie do dnia 29 lipca 2011 r. do godziny 15.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu, Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 1, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, lub za pośrednictwem poczty.

IV. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Recza. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Ogłoszenie o konkursie do pobrania w formacie pdf - kliknij by pobrać

Zarządzenie Burmistrza Recza w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum - kliknij by pobrać - format pdf

Ogłoszenie dostępne jest także na www.bip.recz.pl

Burmistrza Recza

Józef Romanowski

Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Grudzień 2021 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Galeria fotografii nasz kanał TV Zamówienia, przetargi, zapytania ofertowe Narodowy Spis Powszechny Noc Poetów
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia