• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Środa 17 sierpnia 2022,
imieniny: Jacka i Mirona

« strona główna

data Ogłoszenie - III przetarg ustny nieograniczony - działka nr 286/5 Recz ul. Staromiejska

data 19-11-2021 • Aktualności

BURMISTRZ RECZA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 1490).

 

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0008, m. Recz.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę położoną w obrębie 0008 m. Recz przy ul. Staromiejskiej, o numerze ewidencyjnym 286/5, o powierzchni 0,0408 ha, sklasyfikowaną w ewidencji gruntów jako Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1C/00004006/7.

Przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz oznaczona jest jako U, MN – tereny usług, tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu. Ww. działka znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej, media w działkach sąsiednich.

Nieruchomość położona jest na terenie Starego Miasta oraz w bezpośrednim otoczeniu obwarowań miejskich wpisanych do rejestru zabytków, w związku z czym, właściciel zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także do uzyskania pozwoleń organu ochrony zabytków na prowadzenie robót budowlanych oraz na prowadzenie badań archeologicznych w przypadku prowadzenia prac ziemnych.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).

Wadium wynosi –   1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).

Minimalne postąpienie nie mniej jak 1% – 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 14 grudnia 2021 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z nieruchomością poprzez oględziny w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.

WARUNKI PRZETARGU

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

-dowodu wpłaconego wadium,

-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika.

- małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza lub pracownika urzędu,

- w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba będąca cudzoziemcem – uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. l ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, póz. 2278 ze zm.), a w przypadku wygrania przetargu okazanie komisji przetargowej promesy lub zezwolenia. Jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem nr konta, na które zostanie zwrócone wadium.

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca oświadczy w umowie sprzedaży, że nie będzie występować z roszczeniami wobec Gminy Recz z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni zbywanej nieruchomości, jeżeli po podpisaniu umowy sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż wynika to z ww. dokumentów.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w przeciągu 3 dni. Cena działki podlega zapłacie nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba, ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu (zgodnie z art.38 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy).

I przetarg na sprzedaż przedmiotowej Nieruchomości odbył się w dn. 08.07.2021 r. i z uwagi na brak wpłaty wadium stał się nieskuteczny.

I przetarg na sprzedaż przedmiotowej Nieruchomości odbył się w dn. 07.10.2021 r. i z uwagi na brak wpłaty wadium stał się nieskuteczny.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Reczu - podinspektor ds. Gospodarki Mieniem Komunalnym - tel. 957654461 w. 113, email: nieruchomosci@recz.pl.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie oraz zamieszczenie na stronie www.recz.pl oraz bip.recz.pl

 

Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Sierpień 2022 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Galeria fotografii nasz kanał TV Zamówienia, przetargi, zapytania ofertowe Narodowy Spis Powszechny Noc Poetów Ukraina
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia